[First] [Prev] [Index] [Next] [Last]

Ivo - dog niemiecki z kardiomiopati¹ rozstrzeniow¹
Zmar³ nagle 18.01.2006 po 32 miesi¹cach leczenia
Ivo – Great Dane with DCM
Died suddenly after 32 months of treatment